Doelstelling
Doelstelling.
De in de oprichtingsakte geformuleerde doelstelling luidt:

a.

het financieel ondersteunen van:
-


-
in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, cultureel, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, en
in Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid met tenminste vijf en twintig leden die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn dan wel daarvan vrijgesteld zijn,
b.

c.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
de stichting heeft geen winstoogmerk.


Vertaalslag naar de praktische uitvoering.
Leidraad voor het bestuur bij het besteden van de beschikbare middelen is:

--

-
-
gericht op het behoud van cultuurwaarde en het verbeteren van de leefomstandigheden, met name op het gebied van schoon drinkwater, voldoende voeding, voldoende medische zorg en een goede schoolopleiding;
met veel eigen inzet van degenen aan wie steun gegeven wordt;
resultaat gericht en duurzaam;
door middel van organisaties of verenigingen die werken met minimale kosten (vrijwilligers).
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.- Cees Kant in gedachte -